poniedziałek, 4 stycznia 2016

Zespołowe przenoszenie przedmiotów, czyli kursy BHP, które musi znać każdy pracodawcaPostanowiliśmy poruszyć temat, który ostatnio – ze względu na liczne wypadki podczas pracy – stał się boleśnie aktualny. W ramach szkolenia BHP pracodawca powinien poznać zasady zespołowego przenoszenia przedmiotów. Jest to o tyle ważne, że nie każdy z każdym może w tej czynności brać udział – różnimy się wzrostem, wagą i siłą. Jakie więc są poprawne zasady BHP? Więcej dowiesz się na kursie bhp prowadzonym przez innowacyjną firmę Centrum Szkoleń BHP http://www.centrumszkolen.net/szkolenia-bhp/. Cytujemy tutaj tylko fragment czwartego rozdziału podstawowego Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dn. 14 marca 2000 roku.

Zespołowe przenoszenie przedmiotów - kursy BHPRozdział 4

§17.
1. Przenoszenie przedmiotów, których długość przekracza 4 m i masa 30 kg, powinno odbywać się zespołowo, pod warunkiem aby na jednego pracownika przypadała masa nie przekraczająca:
1)
25 kg
przy pracy stałej,
2)
42 kg
przy pracy dorywczej.
2. Niedopuszczalne jest zespołowe przenoszenie przedmiotów na odległość przekraczającą 25 m lub o masie przekraczającej 500 kg.

§ 18.
1. Przy zespołowym przenoszeniu przedmiotów należy zapewnić:
1) dobór pracowników pod względem wzrostu i wieku oraz nadzór pracownika doświadczonego w zakresie stosowania odpowiednich sposobów ręcznego przemieszczania przedmiotów i organizacji pracy, wyznaczonego w tym celu przez pracodawcę,
2) odstępy pomiędzy pracownikami co najmniej 0,75 m oraz stosowanie odpowiedniego sprzętu pomocniczego.
2. Przenoszenie przedmiotów długich i o dużej masie powinno odbywać się przy zastosowaniu sprzętu pomocniczego, pozwalającego na transport takich przedmiotów z możliwie najmniejszym unoszeniem ich ponad poziom podłoża.
3. W przypadku zespołowego przenoszenia na ramionach przedmiotów, o których mowa w ust. 2, należy zapewnić, aby pracownicy:
1) wkładali i opuszczali przenoszony przedmiot jednocześnie i na komendę,
2) znajdowali się po jednej stronie przenoszonego przedmiotu,
3) używali środków ochrony indywidualnej chroniących ramiona.


Informacje takie, jak przemieszczanie materiałów niebezpiecznych czy przemieszczanie ładunków przy pomocy urządzeń takich, jak wózki widłowe również należy do zakresu kursu bhp dla pracodawców: http://szkoleniabhp.edu.pl/. To również program bardzo przydatny przy szkoleniu pracowników – kurs bhp dla pracowników. Prowadzimy również kursy BHP wstępne i BHP okresowe.

piątek, 11 grudnia 2015

Kursy BHP w pracy, jak zapobiegać zagrożeniom bhp?

Ostatnio zauważyłem, że coraz częściej na blogach branżowych pojawia się temat zagrożeń bhp w pracy, przestrzegania bezpieczeństwa i higieny pracy. To bardzo dobrze, że dzięki książkowej oraz internetowej edukacji, ogólnie dzięki mediom, wzrasta świadomość pracowników co do ich praw i obowiązków w zakresie bhp. Poniżej proponuję zapoznanie się z innym ciekawym wpisem blogowym:
http://gdzie-zrobie-kurs-na-wozki-widlowe.blogspot.com/2015/12/szkoleniabhp-wypadki-przy-pracy.html, do którego w swoim artykule chciałbym się odwołać. Autor tekstu postawił sobie szczytny cel opisania najważniejszych zagrożeń bhp w pracy. To bardzo dobry pomysł, który jak najbardziej udało mu się zrealizować, dlatego nie będę wchodził mu w paradę, tylko pociągnę ten temat nieco dalej i opowiem Wam dziś o środkach zapobiegających skutkom zagrożeń bhp. Opowiem o informacjach, które pracownicy i pracodawcy winni otrzymać na kursie bhp okresowym. Zapraszam do lektury.

Zapobiegamy zagrożeniom bhp w zakładzie pracy – kursy bhp

Najlepszym i polecanym na szkoleniach bhp okresowych http://szkoleniabhp.edu.pl sposobem zapobiegania zagrożeniom jest pozbywanie się ich u źródła, eliminowanie, które pozwoli jak największej ilości pracowników poczuć się w zakładzie pracy jak najbezpieczniej. Oczywiście sposób radzenia sobie z potencjalnymi stanami zagrożenia zależy od ilości posiadanych maszyn, które mogą stać się powodem wypadku. Proponujemy (w następującej kolejności) zastosować:

 • środki techniczne eliminujące lub ograniczające zagrożenie u źródła,
 • środki ochrony zbiorowej,
 • środki organizacyjne i proceduralne,
 • środki ochrony indywidualnej.

Co na temat eliminowania zagrożeń mówi szkolenie bhp?

Przede wszystkim zawsze wspomina się o rozwiązaniach konstrukcyjnych stosowanych w maszynach. Są to:

 • zastosowanie odległości bezpieczeństwa,
 • ograniczenie siły i energii,
 • zastosowanie osłon,
 • zastosowanie elektroczułych urządzeń ochronnych przeznaczonych do wykrywania osób,
 • zastosowanie urządzeń zabezpieczających,
 • zastosowanie bezpiecznych systemów sterowania (elektromechanicznego, hydraulicznego, pneumatycznego).

Stosuje się również konstrukcje takie, jak:

 • wyeliminowanie kontaktu z powierzchniami i krawędziami, z którymi może stykać się pracownik (elementy z ostrymi krawędziami, tnące, szorstkie)
 • uniemożliwienie nadmiernego wzrostu siły, ciśnienia lub obrotów,
 • uniemożliwienie przekroczenia założonych zasięgów ruchu,
 • zapewnienie bezkolizyjnej sekwencji ruchów maszyny lub procesów technologicznych,
 • uniemożliwienie powstania zagrożeń związanych z zanikiem mediów roboczych, usytuowanie strefy oddziaływania danego czynnika w stosunku do strefy pracy człowieka,
 • ograniczenie energii kinetycznej i potencjalnej maszyn i ich części, które mogą się poruszać pod wpływem siły ciężkości lub elementów sprężystych i będących pod ciśnieniem,
 • odpowiednie położenie względem siebie elementów mogących przy poruszaniu stworzyć strefy niebezpieczne, np. obcinania, wciągania.

Wszystkich informacji na temat bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowisku roboczym udzielają pracownicy firmy Centrum Szkoleń BHP podczas profesjonalnie prowadzonych kursów bhp. Serdecznie zapraszamy do kontaktu – Łódź, ul. Praska 5/7, 692 260 583

wtorek, 8 grudnia 2015

Wiadomości ogólne o budowie wózka widłowego

Przedstawiamy ogólne wiadomości z zakresu budowy wózków widłowych. Nie ma sensu opowiadać o wszystkich skomplikowanych układach, których i tak trzeba się nauczyć podczas kursu w Centrum Szkoleń http://www.centrumszkolen.net/kursy-na-wozki-widlowe/ Dlatego na naszym blogu skupimy się na omówieniu najważniejszych, elementarnych wręcz części wózków widłowych – na pewno jest to dobry sposób na przekazanie wiedzy początkującym operatorom i kursantom w firmach szkoleniowych.
Po pierwsze mechanizmy wózka można podzielić na dwie części: część jezdną i część roboczą. Ta druga zawiera w sobie przechył masztu, mechanizmy podnoszenia itd.

Wymieniamy teraz najważniejsze elementy wózka jezdniowego. Pod spodem znajduje się również kilka grafik przykładowych wózków.

 • Przeciwwaga
 • koła skrętne
 • butla gazowa
 • rama – podwozie
 • kabina ochronna
 • siedzisko operatora
 • kierownica
 • koła napędowe
 • maszt zewnętrzny
 • karetka wraz z widłami

Omówienie budowy wózka

Jest to podstawowy zestaw, który obowiązkowo musi posiadać każdy dopuszczony do pracy wózek jezdniowy podnośnikowy. Z tej listy wynika, że urządzenie musi mieć określone elementy. Wózki widłowe odpowiedzialne są za podnoszenie i przewożenie różnych ładunków – dlatego musi się w nich znajdować mechanizm podnoszenia. Wiadomo, że operator wózka (chyba że jest to wózek zdalnie sterowany lub sterowany z poziomu roboczego) musi mieć miejsce dla siebie, fotel z kierownicą i przyrządami do sterowania – najczęściej stosowanymi rozwiązaniami są w typ wypadku wajchy lub przyciski. Kabina ochronna służy do zwiększenia bezpieczeństwa operatora podczas pracy. Wózki wyposażone są również w dwie pary kół – przednie stanowią siłę napędową urządzenia, tylne zaś pozwalają na skuteczne i bardzo precyzyjne manewrowanie w celu podniesienia i przewiezienia ładunku w wyznaczonym kierunku.

Co jeszcze należy o budowie wózków widłowych wiedzieć?

Wiedza z zakresu obsługi widlaków niezbędna jest, gdy szukamy pracy w zawodzie operatora bądź magazyniera – jednak wtedy musimy również spodziewać się wymagania od nas umiejętności konfesjonowania i magazynowania. Najlepiej jest skończyć kurs na wózki widłowe http:1wjo.pl Na stronie tej firmy szkoleniowej znajduje się bardzo ciekawa oferta.


Wracając jednak do kwestii budowy urządzeń transportu bliskiego, trzeba powiedzieć o specyficznych rozwiązaniach stosowanych przez różnych producentów wózków widłowych. Niezwłocznie po zakupieniu maszyny należy zapoznać się z dokumentacją techniczno-ruchową, gdyż może ona zawierać niezbędne do prawidłowej obsługi instrukcje. Poza tym operator nie ma prawa korzystać ze sprzętu, jeśli wcześniej nie pozna wszystkich dokumentów. Taki jest wymóg Urzędu Dozoru Technicznego.

wtorek, 1 grudnia 2015

Przeglądy UTB – praca konserwatora wózków widłowych

Gdy posiadamy już uprawnienia na wózki widłowe lub nawet pracujemy na takim urządzeniu (http://www.centrumszkolen.net/kursy-na-wozki-widlowe), doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, że musimy również taką maszynę w określonych odstępach czasu poddawać konserwacji. Wiadomości na temat napraw to jeden z podstawowych elementów każdego szkolenia na wózki jezdniowe.

Co jest potrzebne, by wykonać przegląd wózka widłowego?


Aby wykonywać prace konserwacyjne urządzeniach transportu bliskiego, na przykład wózkach widłowych, konserwator musi posiadać odpowiednie uprawnienia (w części elektrycznej E, mechanicznej M lub ostatecznie w obu). W ramach takiego dokumentu ma możliwość dozorowania maszyn, które są pod jego opieką, chyba że wytwórca udziela innych zaleceń co do prowadzenia napraw.

Jak często przeprowadzać konserwację wózków jezdniowych?


Jeśli producent nie podał, że należy prace wykonywać inaczej, to trzeba przestrzegać poniższych reguł:

a) co 30 dni w przypadku:
 • wózków jezdniowych z wysięgnikiem,
 • wózków jezdniowych z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem,
 • wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia (podestowe lub z siedziskiem dla obsługującego),
b) co 60 dni w przypadku:
Wykonane czynności należy dokładnie i w odpowiedniej kolejności zapisać w dzienniku konserwacji, podając datę i pieczęcią (widoczny musi być na niej nr uprawnienia wydanego przez Urząd Dozoru Technicznego). Na koniec pozostaje poręczenie własnym podpisem.

Uwagi końcowe o konserwacji


Konserwacja urządzeń transportu bliskiego takich, jak wózki widłowe jest bardzo ważna, ponieważ pozwala na bezpieczne korzystanie z maszyn, zapewnia, że usterka lub nowa wada powstała w niedawnym czasie i szybko można ją wyeliminować bez zagrożenia dla życia operatora obsługującego urządzenie.

Czynnościom konserwatorskim podlegają wszystkie kategorie wózków: 3wjo, 2wjo oraz 1wjo http://1wjo.pl, czyli popularne wózki jezdniowe z teleskopem i zmienną fazą wysięgu oraz inne urządzenia dozorowane przez UDT.


Artykuł napisany w oparciu o podręcznik L. Michalskiego, P. Nowaka-Borysławskiego, Wózki jezdniowe. Praktyczny poradnik do szkoleń, Kraków 2014.

poniedziałek, 16 listopada 2015

Szkolenia bhp dla wszystkich

Szkolenia na urządzenia transportu bliskiego to jedna z wielu działek, którymi zajmuje się Centrum Szkoleń. Jednak firma ta nie zajmuje się wyłącznie tą jedną branżą. Są też inne kursy, w tym szkolenia bhp. Dzięki rozszerzonej ofercie programowej ośrodek może prowadzić zajęcia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy również dla pracowników i pracodawców.


Komu i dlaczego są potrzebne szkolenia bhp?

Ktoś mógłby powiedzieć, że szkolenia i kursy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy mogą okazać się niepotrzebną stratą czasu, ale jednak tak nie jest i najlepiej wiedzą o tym nasi instruktorzy. Przeprowadziliśmy już niejedno szkolenie bhp i w wielu firmach spotkaliśmy się z bardzo podobnym podejściem - nikomu nie chciało się uczyć o zakresie swoich praw i obowiązków odnośnie przestrzegania regulaminu. Pracownicy tym bardziej byli znudzeni i przerażeni, gdy słyszeli o "kolejnym kursie bhp". Postanowiliśmy to zmienić i pokazać wszystkim słuchaczom, jak bardzo ważna jest znajomość praw i obowiązków oraz przepisów ppoż.

Na pierwszy rzut oka może się wydawać, że szkolenie takie jest niepotrzebne - po co ktoś miałby po raz drugi, trzeci czy nawet czwarty wysłuchiwać o bezpieczeństwie, o środkach ochronnych i o zasadach pierwszej pomocy? Odpowiedź okazuje się bardzo prosta: dlatego, że ludzka pamięć jest zawodna i każdemu może zdarzyć się zapomnieć o jakimś ważnym aspekcie swojej pracy. Okresowe kursy bhp są po to, by o tych obowiązkach przypomnieć i sprawić, że wszyscy będą bezpiecznie pracować. 

Co zawiera oferta Centrum Szkoleń?

Ogólnopolskie Centrum Szkoleń wychodzi ze swoją, bardzo nowoczesną propozycją. Kursy BHP wcale nie muszą być monotonne. Postawiliśmy sobie za cel przygotowanie takiego programu szkoleniowego, który zakłada wykorzystanie współczesnych form dydaktycznych, filmów, plansz, prezentacji multimedialnych i innych ćwiczeń. Oferta naszej firmy to kompleksowe szkolenia dla pracowników i pracodawców. Jeśli chcesz poznać lepszą jakość, wyższe standardy w nauczaniu, to zgłoś się do naszej firmy. Gwarantujemy, że odbędziesz kurs, który zaskoczy Cię swoją klarownością i prostotą, a po którym będziesz pamiętać wszystkie najważniejsze, omówione na nim zagadnienia.

poniedziałek, 2 listopada 2015

Czy zimą należy odśnieżać dach regularnie?

Śnieg jest naturalnym o pewnej porze roku w naszym regionie zjawiskiem i nie ma się co dziwić i udawać, że jak zwykle co roku nas "zaskoczył". Zamiast dać się zaskoczyć, warto skorzystać z niezwykłych promocji, jakie oferuje łódzka firma prowadząca wynajem podnośników koszowych. Rent-Expert oferuje prace urządzeniami transportu bliskiego, ich wynajem przez cały rok, w szczególności zaś koncentruje się na wynajmie podnośników koszowych. Zimą szczególnie często urządzenie wypożycza się pracownikom potrzebującym wykonać określone czynności, na przykład odśnieżyć dach.

Czy brak odśnieżania może nieść za sobą jakieś konsekwencje?


Dach należy regularnie odśnieżać, ponieważ zbyt duża ilość śniegu może powodować zarwanie się stropu i pojawienie się zagrożenia dla zdrowia lub nawet życia osób znajdujących się wewnątrz budynku. Pisząc o regularnym odśnieżaniu nie mam na myśli jakiejś określonej częstotliwości – głównie zależy to od sił przyrody, od stopnia i poziomu opadów śniegu. Wiadomo, że czasem ciężko jest odśnieżać dach codziennie, jednak przy silnych nawałnicach jest to szczególnie wskazane. 

Odśnieżanie przy pomocy podnośników koszowych - czy są jakieś dobre firmy?


Dobrą firmą zajmującą się wynajmem podnośnika koszowego do odśnieżania dachów jest łódzkie przedsiębiorstwo Rent-Expert. Szczególnie polecam tego wykonawcę, ponieważ wiem, że pracują tam kompetentni ludzie, którzy zawsze dotrzymują terminu wykonania pracy lub z określonym wyprzedzeniem informują o braku możliwości lub o braku dostępności maszyn w danym momencie. Po prostu fachowcy w każdym calu.

Polecam firmę Rent-Expert http://rent-expert.pl/odsniezanie-dachow.html, która od jakiegoś czasu zachęca już do rezerwowania usług odśnieżania – zrób to teraz, zanim nie zastała cię mroźna i śnieżna zima, która wkrótce nadejdzie.


piątek, 25 września 2015

Jakich sytuacji na wózkach jezdniowych należy unikać?

Urządzenia transportu bliskiego i inne urządzenia transportowe mają do siebie to, że mogą powodować wypadki w momencie, gdy za ich obsługę zabiera się ktoś kompletnie do tego nieprzygotowany albo źle przygotowany. W tym tekście przedstawię podstawowe zasady pracy na wózkach jezdniowych – zasady, które sprawią, że eksploatacja urządzenia będzie o wiele spokojniejsza i bezpieczniejsza.

Uważaj na kolizje


Po pierwsze należy unikać sytuacji kolizji z jakimkolwiek – małym czy dużym elementem na drodze. Pudła kartonowe i małe belki są tak samo niebezpieczne, jak i zderzenie ze słupem na hali magazynu. Ale o czym my mówimy – to przecież oczywiste – tylko czy dla wszystkich? Z jakiegoś powodu większość wypadków zarejestrowanych przez kamery przemysłowe pokazuje zderzenie operatora na wózku widłowym z dużym obiektem, ścianą, słupem, innym urządzeniem. To bardzo groźne zachowanie może się skończyć dla operatora naprawdę bardzo źle.

Pamiętaj o stateczności wózka widłowegoNależy unikać sytuacji, w której moment ustalający wózka widłowego stanie się mniejszy od momentu wywrotu – kraksa, wypadek są wtedy murowane. Aby chociaż trochę zabezpieczyć się przed uszkodzeniem ciała trzeba koniecznie jeździć w kasku – to bardzo ważne, a mimo wszystko tak wiele osób wciąż tego przepisu nie przestrzega, a instruktorzy i pracownicy BHP nie zwracają na to należytej uwagi. W Centrum Szkoleń w Łodzi, ul. Praska 5/7 bardzo się tego przestrzega. Podobnie jest w Niemczech, gdzie brak kasku na głowie w trakcie wykonywania pracy jest surowo karany – w końcu chodzi o czyjeś zdrowie lub nawet życie. Dobrze, że w takim wypadku bhp-owiec zmuszony jest do zawieszenia pracownika w czynnościach służbowych – należy zbadać przyczynę złego postępowania i ochronić innych.